ករណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អ្នកជួសជុល FHT ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅគ្រប់ប្រភេទនៃឧបករណ៍បញ្ជូន។ យើងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung, Cannon, LG, Midea ជាដើម។

ករណី

case2