កម្មវិធី

ឧបករណ៍កែច្នៃ FHT ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រភេទផ្សេងៗនៃវាលម៉ាស៊ីនបញ្ជូន។ សមាសធាតុនេះមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារវាមានស្ថេរភាពខ្ពស់ភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព។ ម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងទ្រនាប់ខាងក្រោយភ្ជាប់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនខ្ពស់និងអាយុកាលមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់។